Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen)

Herroepingsbeleid

Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst hebt genomen of in ontvangst heeft genomen, als u een of meer goederen hebt besteld als onderdeel van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd.

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen of heeft genomen, indien u als onderdeel van een enkele bestelling meerdere goederen hebt besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Quality Brands GmbH, Carlo-Schmid-Str. 11, 52146 Würselen, Duitsland, telefoon: +49 2405 6008111, e-mail: customer-care@q-brands.de) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en verzenden via onze website (www.eu.cotopaxi.com). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis hebt gesteld, aan ons of aan Quality Brands GmbH, Palmestrasse 666, 52146 Würselen, Duitsland, terugzenden. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.

De kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening.

U hoeft de waardevermindering van de goederen alleen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de kwaliteit, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Uitsluitings- of vervalgronden.Uitsluitings- of vervalgronden

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten en tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd.


Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

- Aan Quality Brands GmbH, Carlo-Schmid-Str. 11, 52146 Würselen, e-mailadres: customer-care@q-brands.de :

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
de verlening van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.