Privacybeleid

Verklaring gegevensbescherming en aanvullende informatie over gegevensbescherming

Vanaf 18 september 2023 versie 1.2

 

Informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

 

1. Een eerste overzicht

Op het moment dat wij uw gegevens verzamelen, moeten wij u op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Hier vindt u een kort overzicht en in de volgende hoofdstukken gedetailleerde informatie over

·       wie ons bedrijf is en hoe u contact met ons of onze verantwoordelijke persoon kunt opnemen; Daar zullen wij u de relevante contactgegevens verstrekken;

·       voor welk doel wij uw persoonsgegevens gebruiken;

·       welke categorieën persoonsgegevens wij over u verwerken;

·       op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens verwerken;

·       hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;

·       welke ontvangers uw persoonsgegevens kunnen ontvangen;

·       of de persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EU;

·       dat u fundamentele rechten heeft op het gebied van gegevensbescherming, b.v. B. gerelateerd aan:

o   Informatie

o   Correctie

o   verwijdering

o   Beperking van de verwerking

o   Gegevensportabiliteit

o   tegenstrijdigheid of

o   gedetailleerde informatie voor geautomatiseerde besluitvorming.

·       Ook vindt u meer informatie over de omgang met gegevens van externe en interne sollicitanten,

·       hoe om te gaan met gegevens bij het gebruik van onze websites en online aanwezigheid op sociale mediasites,

·       over de omgang met gegevens in het kader van de verwerking van betalingen,

·       hoe u met uw gegevens omgaat bij het gebruik van ons nieuwsbriefaanbod,

·       en om clouddiensten te gebruiken.

Houd er rekening mee dat persoonlijke gegevens vereist zijn als onderdeel van ons bedrijfswerk. Zonder persoonsgegevens kunnen wij niet aan uw wensen voldoen, u als contractpartner beheren of u informatie verstrekken over onze activiteiten, diensten of ons bedrijf. Uiteraard verzamelen wij alleen de gegevens die hiervoor nodig zijn. Als wij aanvullende gegevens van u vragen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u erop wijzen dat deze gegevens vrijwillig zijn. Wij voeren overigens geen geautomatiseerde besluitvormingsprocessen uit.

Gegevensbescherming is voor ons erg belangrijk. Wij willen u daarom uitgebreid en begrijpelijk informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken - uiteraard in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en alle andere relevante regelgeving inzake gegevensbescherming. We hebben in ons gegevensbeschermingsbeheersysteem gedefinieerd hoe we met persoonlijke gegevens omgaan en handelen dienovereenkomstig.

Als u van mening bent dat onze gegevensbeschermingsverklaring verbeterd kan worden, kijken wij uit naar uw opmerkingen en suggesties.

Daarnaast kunt u altijd rechtstreeks contact met ons opnemen of contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Noordrijn-Westfalen Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, postbus 20 04 44 40102 Düsseldorf, telefoon: 0211/384 24-0, fax : 0211/384 24-999, e-mail). E-mail: poststelle@ldi.nrw.de , https://www.ldi.nrw.de) en, indien nodig, daar een klacht indienen.

Onze gegevensbeschermingsverklaring en andere informatie over gegevensbescherming worden regelmatig herzien en aangepast als onderdeel van ons gegevensbeschermingsbeheer. De huidige versie zal op deze pagina worden gepubliceerd.

 

 

 

 

 

 

 

2. Gedetailleerde informatie:

contact details

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

 

Quality Brands GmbH

Carlo-Schmid-Strasse 11

52146 Würselen

Telefoon: +49 (0)2405 6008111

E-mail: info@q-brands.de

 

 

3. Doel

Welke specifieke gegevens wij verwerken en het doel waarvoor wij deze gebruiken, is afhankelijk van de diensten die u van ons gebruikt. Details over de doeleinden van onze gegevensverwerking vindt u in de betreffende contractdocumenten, formulieren, toestemmingsverklaringen en andere informatie die u in dit verband wordt verstrekt. Deze gegevensbeschermingsinformatie maakt deel uit van onze contractuele teksten, website of andere documenten die wij u ter beschikking stellen of hebben gesteld. In essentie verwerken wij persoonsgegevens standaard voor de volgende doeleinden:

·       Klant- en leveranciersbeheer

·       Sollicitatiebeheer

·       Personeelsbeheer

·       Orderbeheer

·       Beheer van de websites www.q-brands.de , www. bestellung.q-brandsdistribution.de en www.q-brandsdistribution.de , eu.cotopaxi.com , funkita.funkytrunks.de , evenals onze online shops

·       Publicaties op onze websites en socialemediaportals

·       Beheer van deelnemers aan trainingen en evenementen

Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden

·       het versturen (per post, e-mail etc.) van bedrijfsinformatie, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven

·       communicatie (analoog en digitaal)

·       het verkrijgen van informatie bij kredietbureaus

·       het gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden, nieuwsbrieven, enz.

·       het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals belastingwetten, verplichte verzekeringen, enz.

·       het vervullen van wettelijke zekerheids-, controle- en rapportageverplichtingen

·       het archiveren van gegevens voor de veiligheid en om aan verificatieverplichtingen te voldoen

·       openbaarmaking in het kader van officiële/gerechtelijke maatregelen

 

4. Categorieën

Gegevenscategorieën van persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn, afhankelijk van uw gebruik van ons aanbod of de contractuele relatie met u, de volgende:

·       Stamgegevens (bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres etc.), van klanten (ook potentiële), leveranciers en dienstverleners (ook potentiële), van werknemers in het kader van de arbeidsrelatie, van sollicitanten, opleidingen en deelnemers aan evenementen, andere geïnteresseerde partijen en andere categorieën van mensen die geassocieerd zijn met de bovengenoemde mensen en die mogelijk betrokken zijn binnen de reikwijdte van hun respectievelijke relaties (bijvoorbeeld familieleden, werknemers van dienstverleners en/of leveranciers, enz.)

·       Contactgegevens van bovengenoemde categorieën personen (adressen, telefoonnummers, e-mailadressen etc.) 

·       Bewegingsgegevens over de bovengenoemde categorieën mensen (interesses, opdrachten, deelname aan trainingen en allerlei soorten evenementen, enz.)

·       Bankgegevens, maar ook gegevens over betalingen en, indien van toepassing, kredietwaardigheid

·       Gebruiksgegevens op websites en klantportals die wij aanbieden (IP-adres, tijdstip van toegang tot de pagina, bezochte pagina's, enz.)

·       Toestemmingsgegevens, voor het documenteren van verleende/ingetrokken toestemming

 

5. Rechtsgrondslag

Als u een arbeidsrelatie met ons heeft, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om de bijbehorende contractuele relatie tot stand te brengen, uit te voeren en te beëindigen op basis van artikel 6, lid 1, letter b in combinatie met artikel 88 AVG en artikel 26 BDSG.

Als wij een andere contractuele relatie hebben of communiceren in het kader van precontractuele maatregelen, worden persoonsgegevens verwerkt om relevante contracten uit te voeren en binnen dit kader maatregelen en activiteiten uit te voeren. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor de hieronder genoemde doeleinden op basis van de volgende rechtsgronden:

·       Klantenbeheer (Art. 6 Para. 1 lit. b AVG)

·       Leveranciersbeheer (Art. 6 Para. 1 lit. b AVG)

·       Personeelsadministratie (Art. 6 par. 1 lit. c AVG)

·       Aanvragerbeheer (Art. 6 Para. 1 lit. a en b AVG in combinatie met artikel 88 AVG, sectie 26 BDSG)

·       Administratie (Art. 6 Para. 1 lit. c AVG)

·       Beheer en hosting van de websites van het bedrijf, in het bijzonder om u de gevraagde pagina-inhoud te bieden en om de nodige veiligheid tijdens de werking ervan te garanderen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG)

·       Publicatie van foto's op de websites en sociale mediaportals (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG), op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven

·       Markt- en opinieonderzoek (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG), op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven

·       Gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden, nieuwsbrief (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG), op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven

·       Voldoen aan wettelijke vereisten, zoals belastingwetten, enz. (Art. 6 Para. 1 lit. c AVG)

·       Voldoen aan wettelijke controle- en rapportageverplichtingen (Art. 6 Para. 1 lit. e AVG)

·       Archivering van gegevens voor back-up (Art. 6 Para. 1 lit. c en indien van toepassing f AVG)

·       Vervulling van bewijsverplichtingen (Art. 6 Para. 1 lit. c AVG)

·       Openbaarmaking in het kader van officiële/gerechtelijke maatregelen (Art. 6 Para. 1 lit. e AVG)

In het geval dat wij verdere persoonsgegevens over u verwerken op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG - in de zin van een belangenafweging - zullen wij u hierover vooraf afzonderlijk informeren.

 

6. Opslag

Wij verwerken en bewaren uw gegevens slechts zo lang als nodig is voor onze activiteiten en doeleinden of zolang wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld HGB, AO etc.) dit vereisen. In individuele gevallen kan dit ertoe leiden dat persoonsgegevens meerdere jaren worden bewaard.

 

7. Ontvanger

Uw persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend ter beschikking gesteld aan interne of externe ontvangers die deze nodig hebben om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen of hun taken uit te voeren. Dit betekent dat er sprake is van een overdracht of openbaarmaking

·       op plaatsen die gegevens verwerken als verwerker of onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met ons (bijvoorbeeld op het gebied van HR, juridische afdeling, datacentra, gegevensverwerking, klantenadministratie, informatie- en communicatietechnologie, websitebeheer en hosting (inclusief online winkelbeheer en hosting) , Aanvragerbeheer, betalingsverwerking, logistiek en levering enz.)

·       in geval van een gerechtvaardigd belang bij autoriteiten, advocaten, verenigingen, rechtbanken, deskundigen, kredietbureaus, incassobureaus etc.

·       In geval van een wettelijke verplichting jegens overheden, overheidsinstanties, sociale zekerheidsinstellingen, etc.

·       aan eventuele andere derden als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Verder geven wij uw gegevens niet door.

Dienstverleners waar wij gebruik van maken in het kader van de orderverwerking of i. S. die ons vanuit medeverantwoordelijkheid een opdracht hebben gegeven, mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze aan hen hebben doorgegeven. Dit is fundamenteel contractueel geregeld met deze dienstverleners en de gegevensverwerking daar is onderworpen aan dezelfde algemene voorwaarden als de onze.

 

8. Gegevensoverdracht buiten de EU

In de regel worden gegevens niet doorgegeven naar locaties buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde derde landen). Alleen wanneer gegevens worden verzameld in het kader van het bezoeken van onze websites of onlineshops, het gebruik van onze nieuwsbrief, het gebruik van clouddiensten en het bezoeken van onze aanwezigheid op sociale-mediasites, kan een gegevensoverdracht naar derde landen (inclusief onveilige derde landen) niet worden uitgesloten. Let op de relevante informatie op de relevante plaatsen in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

9. Rechten van de betrokkenen

U kunt uw gegevensbeschermingsrechten onder bepaalde voorwaarden tegenover ons doen gelden:

·       U heeft het recht om informatie te ontvangen over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen in overeenstemming met de regels van artikel 15 AVG - indien nodig met beperkingen.

·       Als de gegevens die wij hebben opgeslagen onjuist of onjuist zijn, kunt u verzoeken deze te corrigeren in overeenstemming met artikel 16 AVG.

·       Volgens artikel 17 AVG kunt u verzoeken dat de over u opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd. Dit geldt echter alleen zolang er geen andere wettelijke voorschriften zijn die het verwijderen ervan verhinderen.

·       Als aan de vereisten van artikel 18 AVG is voldaan, kunt u verzoeken dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

·       Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons ter beschikking te stellen onder de voorwaarden van artikel 20 AVG.

·       U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming met toekomstige werking in te trekken, in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG. Vanaf dit moment worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor de doeleinden waartegen u bezwaar maakt. Het bezwaar kan informeel worden ingediend.

Als u bijvoorbeeld voldoet aan artikel 6, lid 1, lit. a AVG, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. U kunt zich op elk moment afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kunt u op elk gewenst moment een verzoek indienen om u af te melden Stuur info@q-brands.de per e-mail.

Als onderdeel van de bestaande contractuele relaties met onze klanten sturen wij contract- en/of servicegerelateerde informatie per e-mail naar de door ons opgeslagen contact-e-mailadressen, vooral in het servicegebied. Deze omvatten bijvoorbeeld: B. Informatie over komende onderhouds- en service-intervallen of actuele technische informatie over de bij ons gekochte producten. Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dit op elk gewenst moment per e-mail laten weten aan info@q-brands.de of door te klikken op de afmeldlink die bij elke klantinformatie staat. Als u een andere of extra contactpersoon uit uw bedrijf wilt noemen om ons de informatie te sturen, stuur ons dan een e-mail naar info@q-brands.de .

·       Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplek of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

·       Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter f van de AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 van de AVG, op voorwaarde dat er redenen zijn om dit te doen, die voortkomen uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zullen uitvoeren zonder een bijzondere situatie te specificeren.

contact met ons op te nemen per e-mail op info@q -merken.de .

 

10. Aanvullende informatie met betrekking tot gegevens van externe en interne sollicitanten

Gegevens met betrekking tot uw persoon worden doorgaans rechtstreeks van u verzameld – bijvoorbeeld als onderdeel van de sollicitatieprocedure – op basis van artikel 88 AVG, artikel 26, lid 1 BDSG.

Daarnaast kunnen wij ook gegevens hebben ontvangen van derden (bijvoorbeeld vacaturesites zoals Indeed, Stepstone of vergelijkbare uitzendbureaus).

We kunnen ook persoonsgegevens verwerken die we op rechtmatige wijze hebben verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijvoorbeeld professionele sociale netwerken).

Tot de categorieën persoonsgegevens van sollicitanten die worden verwerkt behoren met name uw stamgegevens (zoals voornaam, achternaam, achtervoegsels, nationaliteit, personeelsnummer), contactgegevens (zoals privéadres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres ) en de gegevens van het gehele sollicitatieproces (sollicitatiebrief, CV, werk- of andere certificaten, bewijs van kwalificaties).

Als u in de sollicitatiebrief of tijdens de sollicitatieprocedure vrijwillig bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens, mate van handicap, religieuze overtuiging) hebt verstrekt, vindt de verwerking alleen plaats als u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd (Art. 9 Paragraaf 2 lit. a AVG).

Wij verwerken persoonlijke gegevens van werknemers en sollicitanten op basis van en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en alle andere relevante voorschriften in het Duitse arbeidsrecht (bijv. AGG, BetrVG, SGB , enz.).

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure dient primair ter uitvoering van de sollicitatieprocedure, in het bijzonder om vast te stellen in hoeverre u geschikt bent voor de geadverteerde functie. De verwerking van uw sollicitatiegegevens is noodzakelijk voor een beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie. De primaire wettelijke basis hiervoor is artikel 88 AVG in combinatie met. V. m. § 26 lid 1 BDSG.

 

10.1 Gegevensoverdracht voor interne en externe sollicitanten:

Binnen ons bedrijf ontvangen alleen de mensen en functies die uw persoonsgegevens nodig hebben om over uw dienstverband te beslissen en om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen uw persoonsgegevens. Buiten ons bedrijf maken wij uw persoonsgegevens alleen bekend aan entiteiten die deze gegevens als verwerker verwerken (sollicitantenbeheer).

In afwijking hiervan geven wij uw persoonsgegevens alleen door – bijvoorbeeld aan opsporingsautoriteiten – als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

 

10.2 Bewaartermijn voor interne en externe sollicitanten:

De aan ons doorgegeven persoonlijke sollicitatiegegevens worden verwijderd zodra deze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, uiterlijk na 6 maanden. Dit geldt niet als u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met een langere bewaartermijn, als opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of als wettelijke voorschriften verwijdering in de weg staan. Wij bewaren uw sollicitantengegevens bijvoorbeeld zolang de mogelijkheid bestaat dat u juridische claims tegen ons doet gelden, b.v. B. wegens overtreding van de bepalingen van de AGG.

Indien uw sollicitatie echter leidt tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met u, worden uw gegevens opgeslagen ten behoeve van de gebruikelijke administratieve en organisatorische processen en voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie totdat de arbeidsrelatie wordt beëindigd.

 

11. Aanvullende informatie over het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze websites:

Wanneer u onze websites bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website en ons klantenportaal. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en bewaard totdat deze automatisch wordt verwijderd:

  • IP-adres van de aanvragende computer,
  • Hostnaam van de aanvragende computer,
  • Datum en tijd van toegang,
  • Website van waaruit toegang wordt verkregen (referrer-URL),
  • Gebruikte browser en de browserversie en het besturingssysteem van uw computer

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
  • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
  • Evaluatie van de systeemveiligheid en stabiliteit ook
  • voor verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de werking van onze website en de daarmee samenhangende presentatie van ons bedrijf. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over u persoonlijk te trekken.

Uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, uiterlijk na 6 maanden.

11.1 Cookies, analysetools, plug-ins en andere elementen van derden

Wij gebruiken cookies op onze site. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf, gekoppeld aan de browser die u gebruikt, en waarmee bepaalde informatie wordt verzonden naar de entiteit die de cookie instelt (in dit geval wij). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

De cookie slaat informatie op die ontstaat in verband met het specifieke gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat wij direct kennis krijgen van uw identiteit.

Onze website maakt in de volgende mate gebruik van cookies:

·       Tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)

·       Permanente cookies (gebruik voor een beperkte tijd)

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar de website.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. U kunt cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

11.1.1 Vereiste first-party cookies

Het gebruik van onze vereiste first-party cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina's op onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site verlaat.

Om het gebruiksgemak te optimaliseren, gebruiken wij daarnaast ook tijdelijke cookies die voor een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u heeft opgegeven, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Deze gegevens worden uiterlijk na 6 maanden verwijderd.

Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de externe presentatie van ons bedrijf via de website die u bezoekt en om de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG. 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Deze opgeslagen informatie wordt gescheiden van alle andere gegevens die naar ons worden verzonden, opgeslagen. In het bijzonder worden de cookiegegevens niet gekoppeld aan uw andere gegevens (bijvoorbeeld in contactaanvragen of online applicaties).

 

11.1.2 Cookies van derden, plug-ins en andere elementen van derden

De hieronder genoemde en door ons gebruikte cookies van derden, plug-ins en andere elementen van derden worden alleen gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming en dus op basis van artikel 6 lid 1 zin 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Het niet verlenen of intrekken van de toestemming kan ertoe leiden dat de website niet correct aan u wordt weergegeven of dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken.

Met de cookies van derden, plug-ins of andere elementen van derden die we gebruiken, willen we een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisatie van onze website garanderen.

De respectievelijke functionele beschrijvingen, mogelijke ontvangers van de gegevens, informatie over mogelijke overdrachten naar een derde land en de opslagperiode vindt u in de volgende informatie over de individuele verwerkingsprocessen die worden aangeboden met cookies van derden, plug-ins of andere elementen van derden.

Google Analytics

Wij gebruiken op onze pagina's Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"), op voorwaarde dat u ons uw toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 49, lid 1 (a ) AVG Om te geven. In deze context worden cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van dit onlineaanbod en internetgebruik. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het onlineaanbod verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door hun toestemming te weigeren of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gegevensgebruik door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings .google.com/authenticated).

We hebben standaardcontractbepalingen met Google afgesloten om het mogelijke gebrek aan of beperkte juridische beschermingsmogelijkheden en het lagere niveau van gegevensbescherming in de VS ten opzichte van de EU tegen te gaan.

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google Tagmanager

We gebruiken Google Tag Manager, een tagbeheersysteem voor het integreren van tracking- of statistische tools van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") op onze pagina's, op voorwaarde dat u ons uw toestemming geeft in overeenstemming met artikel 49 Paragraaf 1 Letter a AVG. De Google Tag Manager maakt voor zover ons bekend zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheren en weergeven van de tools die erdoor zijn geïntegreerd. Volgens eigen informatie verzamelt Google Tag Manager geen IP-adressen of andere persoonlijke gegevens (https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=de).

We hebben standaardcontractbepalingen met Google afgesloten om het mogelijke gebrek aan of beperkte juridische beschermingsopties en het lagere niveau van gegevensbescherming in de VS in vergelijking met de EU aan te pakken.

 

Google Web Fonts (lokale hosting)

Voor de uniforme weergave van lettertypen gebruiken wij op onze websites zogenaamde weblettertypen, die worden aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Deze Google Fonts worden lokaal op ons terrein geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google en er worden dus geen gegevens doorgegeven aan Google. Zie voor meer informatie over Google Web Fonts

https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google

https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

 

Google Maps

 

op onze pagina's Google Maps, een kaartenservice van Google LLC , 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"), op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 49, lid 1 (a ) AVG Om te geven. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie over het gebruik van het onlineaanbod door gebruikers wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u een website van onze website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google, op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Google Maps. Totdat u akkoord gaat met het gebruik van Google Maps, wordt de dienst niet geladen en wordt er geen verbinding tot stand gebracht met de servers van Google.

De kaartinhoud wordt door Google rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de website geïntegreerd. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Google op deze manier verzamelt. Volgens ons kennisniveau gaat het in ieder geval om de volgende gegevens:

•          Datum en tijdstip van bezoek aan de betreffende website,

•          Internetadres of URL van de bezochte website,

•          IP-adres, (start)adres ingevoerd tijdens routeplanning.

Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kunnen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

We hebben standaardcontractbepalingen met Google afgesloten om het mogelijke gebrek aan of beperkte juridische beschermingsopties en het lagere niveau van gegevensbescherming in de VS in vergelijking met de EU aan te pakken.

De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .

 

Google reCAPTCHA

Op onze site gebruiken we Google reCAPTCHA, een geautomatiseerde test van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") om mensen van machines te onderscheiden op basis van verschillende interactiepatronen en bijbehorende parameters. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt, op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van reCAPTCHA. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, tijdsduur dat de websitebezoeker op de website blijft of door de gebruiker gemaakte muisbewegingen). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet afzonderlijk of herhaaldelijk geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

We hebben standaardcontractbepalingen met Google afgesloten om het mogelijke gebrek aan of beperkte juridische beschermingsmogelijkheden en het lagere niveau van gegevensbescherming in de VS ten opzichte van de EU tegen te gaan.

 

Intuïtiemachines hCaptcha

We gebruiken Intuition Machines hCaptcha op onze pagina's, een geautomatiseerde test van Intuition Machines, Inc., 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, VS ("Intuition Machines") om mensen te identificeren op basis van verschillende interactiepatronen en bijbehorende machineparameters. Hiervoor analyseert hCaptcha het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt, op voorwaarde dat u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van hCaptcha. Voor analysedoeleinden evalueert hCaptcha verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website blijft of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Intuition Machines. De hCaptcha-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet afzonderlijk of herhaaldelijk geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

We hebben de standaardcontractbepalingen met hCaptcha afgesloten om het mogelijke gebrek aan of beperkte juridische beschermingsopties en de lagere gegevensbescherming in de VS vergeleken met de EU tegen te gaan.

 

Shopify

 

Wij gebruiken het winkelsysteem van dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (“Shopify”) voor het hosten en weergeven van de online winkel op basis van Verwerking namens ons. Alle gegevens die worden verzameld bij het gebruik van de winkel worden verwerkt op Shopify-servers. Als onderdeel van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook verder worden verwerkt namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. of Shopify (VS) Inc. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Met betrekking tot Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. en Shopify (USA) Inc. in de VS hebben we de standaardcontractbepalingen met Shopify gesloten om eventuele ontbrekende of beperkte juridische beschermingsopties te dekken en in tegenstelling tot de EU om de lagere gegevensbescherming in de VS tegen te gaan.

 

Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify vindt u op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz

 

 

Metapixels

 

We gebruiken Meta Pixel, een webanalysedienst van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, om conversies op onze pagina's te meten. (“Meta”), op voorwaarde dat u ons uw toestemming geeft in overeenstemming met artikel 49, lid 1, onder a) AVG. In deze context worden cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans naar een Meta-server gestuurd (mogelijk ook verzonden in de VS) en daar opgeslagen. Met deze cookies kan Meta uw gebruikersgegevens vergelijken met de gegevens uit uw Meta-account (bijvoorbeeld Facebook, Instagram). De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen door ons niet worden ingezien; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel (bijvoorbeeld op Facebook) mogelijk is en Meta de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Hierdoor kan Meta het plaatsen van advertenties op Meta-pagina's, maar ook buiten Meta, mogelijk maken. Als exploitant van de site hebben wij geen invloed op dit gegevensgebruik.

Meer informatie over het gegevensgebruik door Meta, de instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Meta (https://www.facebook.com/privacy/policy/) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Meta (https: / /accountscenter.facebook.com/ad_preferences).

12. Online aanwezigheid op sociale mediasites 

Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms zoals Facebook en Instagram om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en hen te informeren over onze diensten en ons bedrijf. Voor de werking van deze online aanwezigheid zijn wij samen met de genoemde aanbieders verantwoordelijk.

Wij willen u erop wijzen dat met name op Facebook en Instagram gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's voor gebruikers met zich meebrengen, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen.

Bovendien worden gebruikersgegevens doorgaans door de platforms verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruiker. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden doorgaans cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platforms en daarop zijn ingelogd). Wij krijgen geen toegang tot de daadwerkelijke gebruiksgegevens. Wij gebruiken alleen algemene gebruiksstatistieken om de effectiviteit van het gebruik te controleren.

De verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen bij het effectief informeren van gebruikers en het communiceren met gebruikers in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerking en de bezwaarmogelijkheden (opt-out) verwijzen wij naar de informatie van de hieronder gelinkte aanbieders.

Ook bij verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruiksrechten willen wij u erop wijzen dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de aanbieders hebben toegang tot gebruikersgegevens en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

·       Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) – Verklaring gegevensbescherming: https://de-de.facebook.com/privacy/policy/

·       Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) – Privacybeleid: https://privacycenter.instagram.com/policy/

13. Aanvullende informatie over het verwerken van betalingen bij het plaatsen van bestellingen/bestellingen

 

PayPal

Wij maken op onze websites en onlineshops gebruik van de PayPal-betalingsdienst van PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking heeft tot doel u betaling via de betaaldienst te kunnen aanbieden. Door betaling via PayPal te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan PayPal doorgegeven om het contract met u via de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Op alle PayPal-transacties is het PayPal-privacybeleid van toepassing. Deze vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

PayPal Express

Wij maken op onze websites en onlineshops gebruik van de betalingsdienst PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking heeft tot doel u een betaling via de PayPal Express-betaaldienst te kunnen aanbieden. Om deze betaaldienst te kunnen integreren, is het voor PayPal noodzakelijk om gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) te verzamelen, op te slaan en te analyseren wanneer u de website bezoekt. Voor dit doel kunnen ook cookies worden gebruikt. Dankzij de cookies kan uw browser worden herkend.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan PayPal doorgegeven om het contract met u via de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsservice PayPal Express vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

PayPal-afrekening

We gebruiken de PayPal Check-Out-betalingsservice van PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") op onze websites en onze online winkels. De gegevensverwerking heeft tot doel u betaling via de betaaldienst te kunnen aanbieden. Door betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of “Betaal later” via PayPal te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan PayPal doorgegeven om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmiddel. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG.

Creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal & “Betaal later” via PayPal

Voor individuele betaalmethoden zoals creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of "Betaal later" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor om kredietinformatie te verkrijgen op basis van wiskundige en statistische methoden met behulp van kredietbureaus. Voor dit doel geeft PayPal de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole door aan een kredietbureau en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om een evenwichtige beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat. Uw zorgen worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in overweging genomen. De gegevensverwerking heeft tot doel uw kredietwaardigheid te controleren om een contract te kunnen aangaan. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij bescherming tegen niet-betaling als PayPal vooruitbetalingen doet.

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, letter f van de AVG, door PayPal hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van het contract met de door u gewenste betaalmethode. Als u dit niet doet, kan de overeenkomst niet worden gesloten via de door u gekozen betaalmethode.

Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Check-Out-service vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Externe aanbieders via PayPal

Als u met een betaalmethode van derden betaalt, worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling naar PayPal verzonden. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Om deze betaalmethode uit te voeren, kan PayPal de gegevens vervolgens doorgeven aan de betreffende aanbieder. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Lokale derde partijen kunnen bijvoorbeeld zijn:

- Onmiddellijk (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland)

- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main)

Koop op rekening via PayPal

Bij betaling via de betaalmethode aankoopfactuur worden de voor de betalingsverwerking benodigde gegevens eerst naar PayPal verzonden. Om deze betalingsmethode uit te voeren, zal PayPal de gegevens vervolgens doorgeven aan Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn; "Ratepay") om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Ratepay kan een kredietrapport uitvoeren op basis van wiskundig-statistische procedures (waarschijnlijkheids- of scorewaarden) met behulp van kredietbureaus volgens het hierboven beschreven proces. De gegevensverwerking heeft tot doel uw kredietwaardigheid te controleren om een contract te kunnen aangaan. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij bescherming tegen niet-betaling als Ratepay vooruitbetalingen doet. Meer informatie over gegevensbescherming en welke kredietbureaus Ratpay gebruiken, vindt u op https://www.ratepay.com/legal-betalingsdataprivacy/ en https://www.ratepay.com/legal-betaling-creditagencies/ .

Betaalmogelijkheden van Klarna

Wij maken op onze websites en onlineshops gebruik van de betalingsdienst van Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; "Klarna"). Door betaling via Klarna te selecteren en te gebruiken, worden de voor de betalingsverwerking benodigde gegevens aan Klarna doorgegeven om de overeenkomst met u via de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG.

“Betaal later” (factuur), “Betaal nu” (betaling via automatische incasso), “Financiering” (aankoop in termijnen)

Voor individuele betaalmethoden zoals "Betaal later" (factuur), "Betaal nu" (betaling via automatische incasso), "Financiering" (aankoop in termijnen) behoudt Klarna zich het recht voor om, indien nodig, kredietinformatie te verkrijgen op basis van wiskundige en statistische procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van kredietbureaus.

Voor dit doel geeft Klarna de voor een kredietcontrole benodigde persoonlijke gegevens, zoals voor- en achternaam, adres, geslacht, e-mailadres, IP-adres, evenals gegevens met betrekking tot de bestelling ten behoeve van de identiteits- en kredietcontrole door aan een kredietagentschap en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsverzuim voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat. Uw zorgen worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in overweging genomen. De gegevensverwerking heeft tot doel uw kredietwaardigheid te controleren om een contract te kunnen aangaan. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij bescherming tegen niet-betaling als Klarna vooruitbetalingen doet. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG door Klarna hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van het contract met de door u gewenste betaalmethode. Als u dit niet doet, kan de overeenkomst niet worden gesloten via de door u gekozen betaalmethode.

Meer informatie, met name aan welke kredietbureaus Klarna uw persoonsgegevens doorgeeft, vindt u voor Duitsland op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies en voor Oostenrijk op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/credit_rating_agencies .

Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsregels voor Duitsland op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/ 0/de_de/privacy en voor Oostenrijk op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy .

ONMIDDELLIJK

Wij gebruiken de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; "SOFORT") om betalingen op onze websites en online winkels te verwerken. Sofort GmbH is een bedrijf van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De gegevensverwerking heeft tot doel u verschillende betaalmethoden te kunnen aanbieden via de betalingsverwerking via de betalingsdienstaanbieder SOFORT. Als u voor de betalingsoptie heeft gekozen, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan SOFORT doorgegeven. Deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienstaanbieder SOFORT vindt u op https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ .

 

Amazon-betalingen

op onze websites en onlineshops gebruik van de betaaldienst Amazon Pay van Amazon Payments Europe sca, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: “Amazon Payments”) . Door betaling via Amazon Payments te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan Amazon Payments doorgegeven om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de dienst Amazon Payments vindt u op: https://pay.amazon.de/help/201212490 .

 

Apple Pay

Op onze websites en online shops maken wij gebruik van de betaaldienst Apple Pay van Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, telefoon: +1 408 996 1010, in Europa vertegenwoordigd door Apple Operations Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland (hierna “Apple Pay”). Door betaling via Apple Pay te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking aan Apple Pay doorgegeven om het contract met u via de geselecteerde betalingsmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met betalingsdienstaanbieder Apple Pay en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de Apple Pay-service vindt u op: https://support.apple.com/de-de/HT201469 , https://support.apple.com/de-de/HT203027 en https: // www.apple.com/legal/privacy/de-ww/   

 

Shopify-betalingen en Shop Pay

We gebruiken de betalingsservice Shopify Payments van Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (“Shopify Payments”) op onze websites en online winkels. Wanneer u betaling via Shopify Payments en de Shop Pay-functie selecteert en gebruikt, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar Shopify verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de Shopify Payments-service vindt u op: https://www.shopify.com/betalingen , https://help.shopify.com/en/manual/betalingen/shopify-betalingen , https: // www.shopify.de/legal/datenschutz en https://help.shopify.com/de/manual/betalingen/shop-pay .

 

14. Nieuwsbrieven

U ontvangt onze nieuwsbrief alleen als u ons uw toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG, d.w.z. dat u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de dienstverlener Mailchimp van Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

Mailchimp is een dienst die onder meer gebruikt kan worden om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en analyseren. De wettelijke basis voor het gebruik van Mailchimp is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG. Als u uw gegevens invoert voor het ontvangen van onze nieuwsbrief (meestal uw e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van Mailchimp in de VS. Met behulp van Mailchimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een met Mailchimp verzonden e-mail opent, maakt een bestand in de e-mail (zogenaamde webbeacon) verbinding met de servers van Mailchimp in de VS. Hierdoor kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. Er wordt ook technische informatie verzameld (bijvoorbeeld tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u het niet eens bent met deze analyse van Mailchimp, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken en u afmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor bieden wij u in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link aan. De wettigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die u ons verstrekt met het doel u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat wij uw herroeping en uw afmelding voor de nieuwsbrief ontvangen en worden na uw afmelding voor de nieuwsbrief uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd. . Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

 

15. Clouddiensten

We gebruiken softwarediensten die toegankelijk zijn via internet en draaien op de servers van hun providers (zogenaamde "clouddiensten", ook wel "Software as a Service" genoemd), bijvoorbeeld "Microsoft Teams" of "Microsoft 365" voor de volgende doeleinden : Uitwisseling van documenten, inhoud en informatie met specifieke ontvangers of voor geauthenticeerde en 2-factor beveiligde gebruikersregistratie, evenals chats en deelname aan audio- en videoconferenties.

In dit kader kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de aanbieders, op voorwaarde dat ze deel uitmaken van de communicatieprocessen met ons of anderszins door ons worden verwerkt, zoals uiteengezet in deze gegevensbeschermingsverklaring. Deze gegevens kunnen met name stamgegevens en contactgegevens van gebruikers, gegevens over processen, contracten, andere processen en hun inhoud omvatten. De cloudserviceproviders verwerken ook gebruiksgegevens en metadata, die ze gebruiken voor beveiligingsdoeleinden en serviceoptimalisatie. In deze context kunnen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan cloudserviceproviders in onveilige derde landen zoals de VS. Om deze reden hebben wij met de aanbieders de EU-standaardcontractbepalingen gesloten om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen.

Als we de clouddiensten gebruiken om formulieren of andere documenten en inhoud aan andere gebruikers of publiek toegankelijke websites te verstrekken, kunnen de providers cookies op de apparaten van de gebruikers plaatsen voor webanalysedoeleinden of om de instellingen van de gebruiker in te stellen (bijvoorbeeld in het geval van mediabediening). onthouden, opslaan.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Als we toestemming vragen om de clouddiensten te gebruiken, is de rechtsgrondslag voor verwerking toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a AVG. Bovendien kan het gebruik ervan deel uitmaken van onze (pre)contractuele diensten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG, op voorwaarde dat het gebruik van de clouddiensten binnen dit kader is overeengekomen. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG (dat wil zeggen, belang in efficiënte en veilige administratieve en samenwerkingsprocessen).

Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden) , meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Betrokken personen: klanten, werknemers (bijvoorbeeld werknemers, sollicitanten, voormalige werknemers), geïnteresseerden, communicatiepartners.

Doeleinden van de verwerking: Kantoor- en organisatorische procedures.

Rechtsgrond: Toestemming (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a AVG), contractuitvoering en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. AVG), legitieme belangen (Art. 6 Paragraaf 1 S. 1 lit. f. AVG), toestemming in overeenstemming met artikel 6 Para. 1 lit. a AVG bij overdracht naar servers in de VS.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

Microsoft Cloud Services : cloudopslagdiensten; Serviceprovider: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 VS; Website: microsoft.com/de-de; Beveiligingsinformatie: www.microsoft.com/de-de/trustcenter .

 

16. Gebruiksrechten voor afdrukgegevens

Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik van onze in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, zoals spam-e-mails.

 

17. Schepping

Deze verklaring is opgesteld in samenwerking met:

Dapro Serv GmbH        Telefoon: +49 (0) 241-55967796

Op Hüls 128      E-mail: info@daproserv.com

52068 Aken                  Web: www.daproserv.com