Teilnahmebedingungen

1 Toepassingsgebied

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op alle wedstrijden die door Quality Brands GmbH, Carlo-Schmid-Straße 11, 52146 Würselen (hierna "cotopaxieurope" genoemd) worden georganiseerd. Door deel te nemen, erkent elke deelnemer deze deelnamevoorwaarden.

Deze wedstrijd is op geen enkele manier verbonden met Instagram. Het wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram en geeft geen aanleiding tot juridische claims tegen Instagram. Alle informatie in het kader van deze wedstrijd wordt uitsluitend verstrekt door de organisator.

2 Deelname

2.1 Elke natuurlijke persoon in eigen naam met een minimumleeftijd van 18 jaar en een woonplaats in de EU komt in aanmerking voor deelname.

2.2 Minderjarigen jonger dan 18 jaar en handelingsonbekwame personen zijn uitgesloten van deelname.

2.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten die deze Deelnamevoorwaarden schenden of die proberen een voordeel te behalen of te verkrijgen ten opzichte van andere deelnemers door de wedstrijd onrechtmatig te beïnvloeden of te manipuleren. In dergelijke gevallen kan de Organisator ook achteraf deelnemers uitsluiten van de competitie, prijzen niet toekennen en deze terugvorderen.

2.4 Deelname is alleen mogelijk binnen de periode zoals vermeld in de wedstrijdbeschrijving. Elke deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen aan een identieke wedstrijd.

2.5 Werknemers van de organisator van de wedstrijd, evenals werknemers van de bedrijven die betrokken zijn bij deze wedstrijd en hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

3 Totstandkoming van de wedstrijd

3.1 De voorwaarde voor deelname aan de wedstrijd is het volgen van het Instagram-kanaal van de organisator. Als er een andere vereiste is voor deelname aan de wedstrijd, zal dit direct bij de deelnamemogelijkheid aan de wedstrijd worden gecommuniceerd. De wedstrijd wordt gehouden tijdens de aangegeven periode. Alle deelnemers aan de wedstrijd die op het respectieve tijdstip van de loting voldoen aan de vereisten die zijn gespecificeerd in sectie 2 en 3, worden in aanmerking genomen. Onmiddellijk na afloop van de deelnameperiode wordt de winnaar willekeurig getrokken uit de deelnemers.

3.2 De prijs kan niet worden gewijzigd of in contanten worden uitgekeerd. De prijs is niet overdraagbaar.

4 Verwerking van de prijs

4.1 De winnaar wordt door de organisator op de hoogte gesteld via Instagram. Met betrekking tot de prijs is elke deelnemer die op deze manier wordt geïnformeerd verplicht om de Organisator binnen twee dagen na verzending van de kennisgeving te laten weten of hij of zij de prijs accepteert. Als de Organisator binnen deze termijn geen overeenkomstig bericht ontvangt, vervalt de mogelijkheid om de prijs te accepteren en behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere deelnemer aan te wijzen en deze hiervan op de hoogte te stellen.

4.2 Indien de door de deelnemer verstrekte contactgegevens onjuist zijn (bijvoorbeeld e-mailadres), is de Organisator niet verplicht de juiste gegevens vast te stellen. Eventuele nadelen die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste contactgegevens (bijv. onjuist e-mailadres) zijn voor rekening van de deelnemer.

5 Aansprakelijkheid voor gebreken

De organisator is alleen aansprakelijk voor schade die de winnaar lijdt als gevolg van materiële gebreken en/of gebreken aan de titel in geval van kwaad opzet, opzet of grove nalatigheid. Voor het overige is aansprakelijkheid voor materiële gebreken en/of rechtsgebreken uitgesloten.

6 Voortijdige beëindiging, aanpassing of wijziging van de wedstrijd

De organisator heeft het recht om de wedstrijd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen, aan te passen of te wijzigen als de goede uitvoering van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd zonder passende maatregelen om technische of wettelijke redenen.

7 Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle juridische relaties tussen de partijen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

8 Gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met de wedstrijd is

Quality Brands GmbH
Carlo.Schmid-Straße 11
52146 Würselen.

De genoemde verwerkingsverantwoordelijke is samen met Instagram (platformbeheerder is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland) verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op de Instagram-pagina waarop de wedstrijd wordt georganiseerd, in de zin van art. 26 GDPR.

8.1 Verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de goede uitvoering en afhandeling van de prijsvraag en in het bijzonder voor de verzending van de prijs.

De profielnaam en, indien beschikbaar, de voor- en achternaam van de betreffende deelnemer worden verzameld en opgeslagen om de prijsvraag te organiseren. Voor het verzenden van de prijs verzamelen we ook de achternaam, voornaam en het adres van de winnaar(s) en geven we deze gegevens door aan een door ons aangesteld verzendbedrijf. Uw gegevens worden verder niet doorgegeven aan derden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is art. 6 lid 1 lit. b GDPR (uitvoering van precontractuele maatregelen en nakoming van een contract).

8.2 Opslagperiode

Na afloop van de prijsvraag worden uw persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van de prijsvraag uiterlijk één maand na afloop van de prijsvraag verwijderd, tenzij u daadwerkelijk toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking (bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending van de nieuwsbrief) en/of wij geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

8.3 Uw rechten als betrokkene

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de hieronder vermelde rechten als betrokkene:

- Recht op informatie in overeenstemming met Art. 15 GDPR:

U hebt in het bijzonder recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking op u, evenals uw recht om te worden geïnformeerd over de garanties op grond van Art. 46 GDPR als uw gegevens worden overgedragen aan derde landen;

- Recht op rectificatie volgens Art. 16 GDPR:

U heeft recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;

- Recht op wissen conform Art. 17 GDPR:

Je hebt het recht om het wissen van je persoonsgegevens te eisen als aan de vereisten van Art. 17 para. 1 GDPR is voldaan. Dit recht is echter niet van toepassing in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims;

- Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 GDPR:

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd, als u weigert uw gegevens te laten wissen vanwege ongeoorloofde gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoekt om de beperking van de verwerking van uw gegevens, als u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, zolang nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;

- Recht op informatie in overeenstemming met Art. 19 GDPR:

Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke hebt ingeroepen, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

- Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met Art. 20 GDPR:

Gegarandeerd voor altijd™

Duurzaam. Duurzaam geproduceerd. Ethisch gemaakt.

Wij maken uitzonderlijke buitensportartikelen waarmee we de wereld kunnen veranderen. Onze sociale strategie richt zich op wereldwijde armoedebestrijding en we streven naar verantwoorde inkoop- en productiepraktijken in onze toeleveringsketens.